Privacy

Fonds Gehandicaptensport heeft dit Privacy Statement opgesteld om jou te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sporten.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen geanonimiseerde informatie over websitegebruik door bezoekers. Dit helpt ons om de website continu te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

CONTACT OVER PRIVACY

Bij ons heb je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons mag vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben vastgelegd. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Daarnaast heb je het recht om rectificatie van je persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat je ons mag vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Als laatste hebben we in ons Privacy Statement het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat we in een aantal gevallen je persoonsgegevens zullen wissen. Je kunt ons vragen om je gegevens te wissen door een beroep te doen op het recht op vergetelheid.

Heb je vragen omtrent privacy en/of wil je een beroep doen op bovengenoemde rechten? Neem dan contact met ons op via info@fondsgehandicaptensport.nl. Wij behandelen je bericht zo spoedig mogelijk.


Hoe kun je je gegevens inzien of verwijderen?
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens voor zo ver deze bij ons bekend zijn, het recht om rectificatie van je persoonsgegevens aan te vragen en het recht op vergetelheid. Je kunt een verzoek ten behoeve van deze rechten via het onderstaande formulier met ons delen. Het laten verwijderen van gegevens is slechts mogelijk voor zover we nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is om je identiteit te controleren.

Een verzoek tot inzage in je gegevens kan je indienen via info@fondsgehandicaptensport.nl. Binnen 30 werkdagen zullen we contact met je opnemen om het verzoek tot inzage te verwerken.

Verantwoordelijkheid
Fonds Gehandicaptensport gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fonds Gehandicaptensport is de verantwoordelijke in de zin van de WBP en AVG.

Wanneer je de website van Fonds Gehandicaptensport bezoekt kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Het is van essentieel belang dat de persoonsgegevens van bezoekers van deze website zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Fonds Gehandicaptensport streeft naar openheid over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, daarom heb je al kunnen lezen hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en wordt in de onderstaande tekst toelichting gegeven over de verschillende doeleinden en manieren waarop en waarom persoonsgegevens verwerkt worden en overige relevante informatie.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Fonds Gehandicaptensport verkrijgt op verschillende wijzen jouw persoonsgegevens:

 • Bij het doen van een donatie aan Fonds Gehandicaptensport worden bijvoorbeeld je naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken en registreren van je donatie. In een aantal gevallen vragen we ook je adresgegevens zodat we je op de hoogte kunnen houden over onze werkzaamheden.
 • Als je meedoet aan een evenement georganiseerd door Fonds Gehandicaptensport of een samenwerkingspartner worden bijvoorbeeld je naam, leeftijd en contactgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de organisatie van het desbetreffende evenement en voor het informeren en op de hoogte houden van alle deelnemers.
 • Ook kan er bij deze evenementen beeldmateriaal gemaakt worden (video en/of fotografie) waarop jouw beeltenis herkenbaar in beeld komt. Bij inschrijving geef je toestemming om dit beeldmateriaal openbaar te maken en/of te gebruiken voor verspreiding en vertoning voor redactionele en promotionele uitingen van Fonds Gehandicaptensport.
 • De toestemming betreft ook de verstrekking daarvan aan derden, maar alleen als dit nodig is voor het

gebruik waarvoor je hierboven toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Als je vrijwilliger of collectant bent voor Fonds Gehandicaptensport worden je naam, leeftijd, woonplaats en contactgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om de collecte of andere evenementen waarbij je vrijwilliger bent te organiseren en jou als vrijwilliger/collectant in te roosteren en te informeren.
 • Als je gebruik maakt van diensten van Fonds Gehandicaptensport kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt via een formulier op de website, e-mail, telefoon of post maar bijvoorbeeld ook als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In deze gevallen verwerken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een gespreksverslag.
 • Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan jouw online actiepagina wanneer je betrokken bent bij een evenement of het meedoen aan campagnematige activiteiten zoals een winactie, verkiezing of petitie. In deze gevallen worden jouw relevante en bij ons bekende persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het behalen van onze missie
Fonds Gehandicaptensport verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 1. Het verzamelen van gegevens voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel een bijdrage te leveren aan sport voor mensen met een handicap.
 2. Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 3. Het voeren van de donateursadministratie, evenementenregistratie en vrijwilligersadministratie.
 4. Het versturen van een nieuwsbrief voor informatie-, promotie- en marketingdoeleinden.
 5. Het bevragen van websitebezoekers met als doelstelling de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
 6. Het doen van marktonderzoek ten behoeve van het realiseren van onze doelstellingen.
 7. het verkrijgen van inzicht in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker.
 8. Je zo gericht mogelijk te informeren over nieuwe campagnes en oproepen voor deelname aan activiteiten of het doen van een donatie middels social media kanalen en andere media.
 9. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
 10. Webstatistieken bijhouden voor het optimaliseren van onze dienstverlening.
 11. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 12. Onze bedrijfsvoering.
 13. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In alle gevallen geldt dat Fonds Gehandicaptensport het beginsel van “minimale gegevensverwerking” respecteert. Dit houdt in dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk is in het kader van elke van de hierboven genoemde doelstellingen. Het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang dat Fonds Gehandicaptensport heeft bij de verwerking van deze gegevens, zoals is toegestaan in de wet- en regelgeving.

We gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurd en ten alle tijden in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In opdracht van ons kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen waar persoonsgegevens voor worden verwerkt. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Wij verstrekken persoonsgegevens wel aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Fonds Gehandicaptensport bewaart jouw persoonsgegevens totdat de toestemming is ingetrokken in overeenstemming met de AVG, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar onderstaand adres.

Fonds Gehandicaptensport
Burgemeester A. Colijnweg 2
1182AL Amstelveen

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 12-7-2018

Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.